Sakura (Shinjuku Gyoen)

30.3.2004
Olympus C750
Doprovodny text

Sakura (Shinjuku Gyoen) - Pond Sakura (Shinjuku Gyoen) - People on the benches Sakura (Shinjuku Gyoen) - People in park Sakura (Shinjuku Gyoen) - Two woman Sakura (Shinjuku Gyoen) - Flower detail Sakura (Shinjuku Gyoen) - Bridge Sakura (Shinjuku Gyoen) - Trunk Sakura (Shinjuku Gyoen) - Pink and green Sakura (Shinjuku Gyoen) - Park overview Sakura (Shinjuku Gyoen) - Park people Sakura (Shinjuku Gyoen) - Cherry blossom Sakura (Shinjuku Gyoen) - White flowers Sakura (Shinjuku Gyoen) - Couple Sakura (Shinjuku Gyoen) - Two photographers Sakura (Shinjuku Gyoen) - Photographer Sakura (Shinjuku Gyoen) - Flower detail II
Sakura (Shinjuku Gyoen) - Pond